Hoppa till sidans innehåll

Policy mot trakasserier

Policy avseende trakasserier

Svärdsjö IF Fotboll är en idrottsförening med fotbollsinriktning, och vår idé är att verksamheten ska utveckla människor i alla åldrar och nivåer på ett positivit sätt, såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. I Svärdsjö IF ska alla som vill, oavsett nationalitet, etnisk ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, få vara med i föreningens verksamhet. Föreningen ska verka för att alla som deltar i dess verksamhet ska känna sig trygg. Föreningen ska med en genomtänkt verksamhet påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt, och därmed aktivt motverka mobbning, trakasserier och alla former av diskriminering. Alla former av trakasserier strider mot föreningens verksamhetsidé, och syftet med denna policy och handlingsplan är att motverka och förebygga detta. Denna policy omfattar alla som verkar inom föreningen, barn, ungdomar och vuxna, oavsett i vilken roll de deltar i verksamheten.

 

Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld och sexuella trakasserier

Svärdsjö IF har nolltolerans avseende sexuella trakasserier, mobbning, yttre våld och verbalt våld såsom grovt språk och kränkningar. Vuxna ska agera som förebilder och aktivt förebygga detta, där föreningens mål är att verksamheten ska vara fri från mobbing och trakasserier i alla dess former och den ska präglas av respekt och tolerans för individen. Även om de vuxna ska ta ett större ansvar, är det allas ansvar att ingripa när de ser någon som bryter mot denna policy.

 

Vad menar vi med psykiskt och fysiskt våld och sexuella trakasserier

Psykiskt våld kan innebära allt ifrån suckar, miner, skratt, nedsättande kommentarer och grovt språk, och detta gäller för såväl reella aktiviteter som på sociala medier. Fysiskt våld kan t ex innebära knuffar, slag, sparkar, eller örfilar.

 

Sexuella trakasserier betyder ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker flickor och pojkar, kvinnor och män, som är aktiva, ideellt arbetande eller anställda inom Föreningen. Trakasserier på grund av kön avser ett uppträdande som kränker flickors och pojkars, kvinnors och mäns värdighet och som har samband med kön. Det viktigaste kännetecknet för trakasserier är att de är oönskade av den som utsätts för dem, och avgörande är den utsattas upplevelse, inte trakasserarens motiv.

 

Handlingsplan

Hur agerar vi i förebyggande syfte

Föreningen ska verka för att förebygga och förhindra att trakasserier sker, och det sker i steg ett genom att informera om vad som står i vår policy och hur föreningen ser på detta. Vi informerar våra tränare/ledare på tränarträffar, och publicerar policy och handlingsplan på föreningens hemsida.

 

Hur ska Föreningen agera om vi får in rapporter om trakasserier? Det är svårt att ge generella råd då varje fall är unikt, men följande ska vara en vägledning i hanteringen.

 

  • Snabbhet
  • Inhämtande av yttranden från alla parter
  • Diskretion
  • Uppföljning

 

 

Handlingsplan i samband med mobbning, våld och kränkningar

Om någon blir utsatt, eller känner sig utsatt för, mobbing, kränkning eller någon form av yttre våld agerar vi enligt följande:

  • Ansvarig tränare eller person som sett/upplevt trakasserierna informerar styrelsen
  • Ansvarig tränare eller någon ur styrelsen samtalar med berörda personer och tar kontakt med föräldrar om personen är under 18 år
  • Alla parter diskuterar gemensamt för att komma tillrätta med problemet. Åtgärdsprogram ska upprättas och noga dokumenteras. Dessa samtal syftar till att bygga upp förtroende och inge hopp om, och möjlighet till förändring. Avsikten med samtalen är också att starta en process som ska leda till att mobbningen upphör. Arbetet med denna process kan pågå under en längre tid, och skall inte avslutas förrän den som känner sig utsatt anser att mobbingen upphört.
  • Om åtgärdsprogrammet inte följs eller problemet trots allt kvarstår tar styrelsen upp händelsen/fallet för beslut om hur man går vidare.

 

 

Handlingsplan i samband med sexuella trakasserier

Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp inom idrotten utgår från följande:

När det finns uppgifter om sexuella övergrepp ska föreningen agera med snabbhet, skydda barnet/ungdomen, inhämta relevant information och agera med såväl stort ansvar som diskretion.

 

Vid sexuella övergrepp tar tränaren, eller annan person som blir medveten om övergreppen, omedelbart kontakt med styrelsen som ser till att en anmälan görs till polis och sociala myndigheter. Styrelsen, eller av styrelsen särskild utnämnd person, ansvarar även för kontakten med anhöriga och att en handlingsplan upprättas och fullföljs så länge den utsatte och anhöriga anser att så krävs. Om den utpekade är anställd av klubben får vederbörande inte arbeta tills ärendet är utrett.

För ytterligare stöd och vägledning hänvisas till RFs policy för sexuella trakasserier.

 

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/dokumentbank/policies/policy-och-handlingsplan-mot-sexuella-trakasserier.pdf?w=900&h=900

 

Uppföljning

Oavsett vilka åtgärder som vidtagits, är det viktigt att dessa följs upp för att

kontrollera att trakasserierna har upphört. Har det skett en formell anmälan ska

Föreningen utföra denna kontroll.

 

Krishantering

Föreningen bör omgående kunna hänvisa den utsatta till professionell samtalshjälp och i så fall rekommendera detta. Vid allvarligare och/eller återkommande former av trakasserier, kan det vara nödvändigt att rekommendera den skyldige någon form av stöd för en beteendeförändring. Har händelsen blivit allmänt känd i ett större sammanhang och därmed påverkat föreningens förutsättningar att fungera kan det finnas skäl att ge stöd också för detta. Det är emellertid av största vikt att beakta integritet och tystnadsplikt.

Uppdaterad: 25 JUL 2019 12:30

Postadress:
Svärdsjö IF - Fotboll
Box 64
79023 Svärdsjö

Kontakt:
Tel: 024610815
E-post: This is a mailto link

Se all info